Matt Wilson Memorial

Shotgun Start at 12.30 PM Regular Play an 8.00 Am shotgun or after 5.00 PM

Cheyenne VA

12.30 Shotgun Start Regular play will be a 8.00 AM shotgun start

Twilight League

AGC Event Tee Times at 7.30 AM Regular play will begin off of number 10 at 8.00 AM

CFD Volunteers

Shotgun Start at 8.00 AM Regular play at 12.30 PM

Black Wolf

12.30 Shotgun Start Regular play will be a 8.00 AM Shotgun Start